متن آهنگ جونی جونم بیا دردت به جونم

جونی جونم بیا دردت به جونم ♪♪ شب مهتاب سی تو آواز می خونم

جونی جونم بیا دردت به جونم ♪♪ شب مهتاب سی تو آواز می خونم

جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم ♪♪ شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم

جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم ♪♪ شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم

توی شرجی توی گرما ما میرم کنار دریا ♪♪ منتظر به رات میشینم تا قیامت حالا حالا

وای و واویلا به روزم باز به دریا چشم میدوزم ♪♪ دل غافل که نیومد تا ابد به پاش میسوزم

جونی جونم بیا دردت به جونم ♪♪ شب مهتاب سی تو آواز می خونم

آهنگ جونی جونم بیا دردت به جونم

جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم ♪♪ شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم

مرد دریا تویی دختر کارون مویوم ♪♪ رطب شیرین تویی انار دلخون مویوم

ابر سرگردون تویی موج گریزون مویوم ♪♪ ابر سرگردون تویی موج گریزون مویوم

جونی جونم بیا دردت به جونم ♪♪ شب مهتاب سی تو آواز می خونم

جونی جونم یار جونم بیا دردت به جونم ♪♪ شب مهتاب لب دریا سی تو آواز می خونم